خرید(تاثیر نگرش سرمایه گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی: شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران)

تحقیق حاضر با عنوان بررسی از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 132 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ================================...
خرید(تاثیر نگرش سرمایه گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی: شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران)|32011677|gay42042018|پایان نامه تاثیر نگرش سرمایه گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی: شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران,دانلود مبانی نظری تاثیر نگرش سرمایه گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی: شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران,پروژه تاثیر نگرش سرمایه گ
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تاثیر نگرش سرمایه گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی: شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران می باشد.تحقیق حاضر با عنوان بررسی از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 132 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:


چکيده:
سرمایه گذاران همواره به دنبال حداکثر سازی سود و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری خود می باشند. برای نیل به این هدف تلاشی گسترده به منظور یافتن عوامل موثر بر سرمایه گذاری ها توسط سرمایه گذاران و پژوهشگران بازار انجام می گیرد. از عوامل مهمی که بر بازده سهام و دارایی های مالی اثرگذار است عوامل روانی فعالین بازار می باشد. تاکنون روانشناسان عوامل روانی متعددی را شناسایی و معرفی کرده اند که بر رفتار سرمایه گذاران تاثیرگذار است یکی از این عوامل که در پژوهش پیش رو بدان پرداخته شده عامل نگرش سرمایه گذاران می باشد. در پژوهش پیش رو با استفاده از فرمول EMSI عامل نگرش بازار سرمایه محاسبه شده و سپس به بررسی اثر این عامل بر بازده سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل چند عاملی کارهارت پرداخته شده است. مدل بکار گرفته شده برای پژوهش رگرسیون حداقل مربعات معمولی بوده و از آزمون های فروض کلاسیک جهت بررسی صحت نتایج استفاده شده است. به منظور بررسی بلند مدت از داده-های ماهانه بازار در خلال سال های 1384 الی 1392 استفاده شده که امکان بررسی دقیق تر را برای پژوهش فراهم میکند.
نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیرگذاری عامل نگرش سرمایه-گذاران بر بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین بواسطه پژوهش انجام شده مشخص شد که عامل نگرش سرمایه گذاران با وقفه یک دوره ای توان پیشبینی کنندگی بازده سهام را دارا نبوده و نمیتوان از آن جهت پیشبینی بازده سهام بهره برد. نتایج همچنین روشن نمود که سهام کوچک و سهام رشدی بیشتر تحت تاثیر نگرش سرمایه گذاران قرار می گیرند.


مقدمه
موضوع رابطه بین ریسک و بازده و بررسی مدل هایی برای تبیین هرچه بهتر این رابطه، یکی از موضوعات پایه ای مطالعات مالی در چند دهه گذشته بوده است. مطالعات افرادی چون مارکویتز، فاما و فرنچ و کارهارت نشان دهنده اهمیت این موضوع مطالعه است. با همه این فعالیت ها، موضوعی که از دید مطالعات کلاسیک پوشیده ماند نقش فعالین بازار سرمایه در قیمت گذاری دارایی-های مالی است. بدین جهت در راستای بررسی عوامل رفتاری موثر بر فعالین بازار سرمایه و به تبع آن ارزشگذاری دارایی های مالی، محققان عرصه روانشناسی و علوم رفتاری پا به محیط مطالعاتی علوم مالی و بخصوص بازار سرمایه گذاشتند. نتیجه این همکاری شاخه ای جدید از علوم مالی به نام مالی رفتاری است. مطالعات گسترده ای برای بررسی اثرات رفتاری سرمایه-گذاران انجام شد. یکی از این عوامل عامل نگرش سرمایه گذاران (Sentiment) می باشد که به بررسی دیدگاه سرمایه گذاران و خوش بینی و بدبینی آنها نسبت به بازار می پردازد. در تحقیق پیش رو، به بررسی نقش این عامل در بازار سرمایه ایران می پردازیم.


فهرست مطالب
فصل اول (مقدمه و کلیات پژوهش) 1
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مسئله 2
1-3. پیشینه تحقیق 3
1-4.جنبه نوآوری 4
1-5. اهداف تحقیق 5
1-6. سوالات و فرضیه تحقیق 6
1-7. روش تحقیق 7
1-7-1. مدل تحقیق 7
1-7-2. تعریف عملیاتی متغیرها 7
1-7-3. داده ها و نمونه آماری 9
1-8. خلاصه فصل 9
فصل دوم (مبانی پژوهش) 2
2-1. مقدمه 11
2-2. مروری بر برخی از تئوری ها و مدل های ارزشگذاری دارایی ها 12
2-2-1. تئوری پرتفلیو 12
2-2-2. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای 13
2-2-3. تئوری قیمت گذاری آربیتراژ 14
2-2-4. مدل سه عاملی فاما و فرنچ 16
2-2-5. مدل چهار عاملی کارهارت 20
2-3. متغیرهای مستقل در پژوهش 21
2-3-1. اندازه 21
2-3-2. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار 22
2-3-3. عوامل رفتاری 23
2-3-4. مومنتوم 30
2-4-1. مفهوم و تعریف ریسک 31
2-4-2. انواع ریسک 32
2-4-3. سنجه های نوسان پذیری 33
2-5. پیشینه تحقیق 37
2-5-1. تحقیقات انجام شده در رابطه با مدل سه عاملی فاما و فرنچ 38
2-5-2. تحقیقات انجام شده در رابطه با مدل چهار عاملی کارهارت 41
2-5-3. تحقیات انجام شده درباره نگرش سرمایه گذاران 42
2-6. خلاصه فصل 44
فصل سوم (روش تحقیق) 12
3-2. رویکرد کلی تحقیق 46
3-2-1. دسته بندی تحقیقات براساس هدف تحقیق 46
3-2-2. دسته بندی تحقیقات براساس نحوه گردآوری داده ها 47
3-3. طرح مساله و فرضیه های تحقیق 48
3-4. قلمرو پژوهش 49
3-4-1. قلمرو زمانی 49
3-4-2. قلمرو موضوعی 49
3-4-3. قلمرو مکانی 49
3-5. تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 49
3-6. جامعه و نمونه آماری 52
3-6-1. داده های مفقود 53
3-6-2. روش گردآوری اطلاعات 54
3-7. روش تحقیق 54
3-7-1. مدل تحقیق 54
3-7-2. روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها 55
3-8. خلاصه فصل 59
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها) 47
4-2. آمار توصیفی 61
4-3. آزمون فرضیه های مدل 65
4-3-1. فرضیه اول 65
4-3-2. فرض دوم 67
4-3-3. فرض سوم 69
4-3-4. فرض چهارم 72
4-4. خلاصه فصل 74
فصل پنجم (تفسیر یافته ها و نتیجه گیری) 63
5-2. خلاصه تحقیق 77
5-3. یافته های تحقیق 77
5-3-1. فرضیه اول: بین نگرش سرمایه گذاران و بازده سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 78
5-3-2. فرض دوم: بین نگرش سرمایه گذاران با وقفه یک دوره ای و بازده سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 78
5-3-3. فرضیه سوم: بین نگرش سرمایه گذاران و بازده سهام بزرگ رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد. 78
5-3-4. فرضیه چهارم: بین نگرش سرمایه گذاران و بازده سهام ارزشی رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد. 79
5-4. محدودیت های تحقیق 80
5-5. پیشنهادات 80
5-5-1. پیشنهادات حاصل از یافته های تحقیق 80
5-5-2. پیشنهادات تحقیقات آتی 81
منابع و مآخذ 82
پيوست ها 89

مطالب دیگر:
📗اشنایی با طب نامرسوم📗اشنایی با قوانین و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی📗اصطلاحات رایج درمدیریت بحران📗اصطلاحات مربوط به درجه حرارت📗اصل و فرع در طب اسلامی📗اصلاح الگوي مصرف در اموال عمومي بيت المال از منظر معارف اسلامي📗اصلاح ساختارمدیریتی اقتصادی بیمارستان اجلاس روساء📗اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت📗اصلاح گل نرگس📗اصلاحات در نظام سلامت ايران📗اصلاحات در نظام سلامت ايران”بيمارستانهاي منتخب📗اصول ، فنون و هنر مذاكره با گرايش مقررات قراردادي و معاهدات بين المللي📗اصول اپيدميولوژي📗اصول اخلاقی📗اصول ارائه شفاهي مطالب📗اصول اساسی فارماكولوژی📗اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس📗اصول اولیه محافظت از آب برج خنک کننده📗اصول ایمنی در جوشکاری📗اصول ايمني در مبارزه با آتش موتورخانه و محل اقامت كاركنان📗اصول آزمون باكتريولوژي آب واهميت آن📗اصول آموزش و یادگیری📗اصول بازاریابی تلفنی📗اصول بازاریابی📗اصول بازاريابی به زبان خودمان